Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare beskriver stadens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi vill fokusera särskilt på under de närmsta åren, för att lyckas ta nästa steg mot Helsingborg 2035.

Planen tar avstamp i medarbetar- och ledarpolicyn och arbetsgivarpolicyn. Dessa styrdokument beskriver våra löften som arbetsgivare och vilka förväntningar vi har på stadens medarbetare och ledare. Tillsammans utgör de grunden för vårt åtagande som arbetsgivare.

Plan för attraktiv arbetsgivare innehåller tre stadsgemensamma fokusområden:
Staden som möjliggörare, Förutsättningar för utveckling och Digital mognad. Genom
att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna
att skapa största möjliga värde för de vi är till för.

Planen hanteras på stadsgemensam nivå och nämnds-/förvaltningsnivå och integreras i förvaltningarnas verksamhetsplaner.

Läs Plan för attraktiv arbetsgivare (pdf, 1 MB)

Planen är giltig 2020-01-01 till 2023-12-31.