Digital mognad

Hur bra är ni på att använda internet och digital teknik där du jobbar? Här kan ni få hjälp med att höja den digitala kompetensen och mognaden inom din verksamhet.

Digital mognad är en organisations förmåga att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter. Här hittar du en metod för att höja den digitala kompetensen och mognaden på din arbetsplats. Med hjälp av den kan du lära dig mer om vilka digitala möjligheter som finns och hur ni kan använda dem för att skapa värde för våra olika målgrupper.

Så höjer ni den digitala mognaden

Metoden erbjuds som ett stöd till alla förvaltningarna och det är förvaltningen som  äger både processen och resultatet. Metoden genomförs som en del i verksamhetsplaneringen.

Första steget – dialog

Att tänka och agera ”digitalt först” – vad skulle det innebära för oss i vår arbetsvardag? Hur kan digitaliseringen bidra till att utveckla sättet vi jobbar? Vad innebär det att vara ”digitalt mogen” egentligen?

Välj ett tillfälle där en arbetsgrupp (till exempel en enhet eller en avdelning) ses och pratar kring dessa frågor. Hur står det till med den digitala mognaden på er arbetsplats? Den här dialogen är en förberedelse inför nästa steg, nämligen att ni ska besvara en enkät där ni skattar er digitala förmåga.

Stödmaterial som ni kan använda under det första tillfället (pptx 160 kB).

Andra steget – besvara en enkät

Ni besvarar en enkät där ni skattar er digitala mognad. Syftet med enkäten är att kartlägga era kompetenser och förutsättningar och se om det finns några kunskapsluckor.

Exempel på frågor för självskattning av digital mognad (docx, 115 KB)

Enkätverktyget Artologik Survey & Report är fritt att använda för oss som jobbar inom staden.

Tredje steget – dialog

Vad kan vi idag och vad behöver vi lära oss? Kan vi lära av varandra? Har vi förutsättningar att driva digital utveckling på vår arbetsplats?

Vid ett andra dialogtillfälle pratar ni om enkäten och om resultatet. Kanske behövs det någon utbildningsinsats eller någon stödinsats?

Stödmaterial som ni kan använda vid det andra dialogtillfället (pptx, 160 KB).

Fjärde steget – verksamhetsplan

De kompetensbehov och förändringsbehov som ni har hittat i din arbetsgrupp blir också en del av arbetsplatsens verksamhetsplanering. Därför är det viktigt att ni också pratar om förvaltningens förutsättningar att driva digital utveckling (till exempel strategi, ekonomi, infrastruktur, stöd) och prioriteringar.