Olika typer av beslut

Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

I delegeringsordningarna beskrivs vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe. Delegeringsordningarna anger vilka beslutsområden som överlåtits i stadens nämnder och vem som är beslutsfattare.

Nämndbeslut

Varje nämnd fattar beslut inom sitt ansvarsområde. Vilket område detta är regleras av respektive nämnds reglemente, som beslutas av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder som regel en gång per månad med undantag för juli.

Delegeringsbeslut

För att avlasta de förtroendevalda från att fatta beslut om rutinärenden och få tid till övergripande frågor kan nämnden delegera, det vill säga överlämna, beslutanderätten i vissa frågor till en viss utpekad tjänstebefattning. Vad som är delegerat framgår av respektive nämnds delegeringsordning. Alla delegeringsbeslut ska kunna överklagas. Tänk därför på att alla delegeringsbeslut måste anmälas i nämnden vid ett sammanträde. Om beslutet inte anmäls kan beslutet överklagas under hur lång tid som helst.

Verkställighet

I många ärenden behövs inte några egna, självständiga bedömningar för att avgöra ett ärende. Det är då fråga om verkställighet, det vill säga att genomföra redan fattade beslut. Det gäller handläggning av rutinärenden och lag- eller regelstyrda ärenden, till exempel:

  • enklare bygglov
  • plats inom barnomsorg
  • avgift för barnomsorg
  • avgift för sophämtning
  • personalärenden, till exmpel om sjukpenning, föräldraledighet.

Beredning av ärenden

Enligt kommunallagen ska ett ärende som ska behandlas av kommunfullmäktige först alltid beredas av den nämnd vars verksamhetsområde berörs av frågan. Innan kommunfullmäktige behandlar ett ärende måste dessutom kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig och lägga fram förslag till beslut (KL 5 kap §§ 26-28). Detta kallas det kommunala beredningstvånget.

Det finns inga regler om beredningstvång för nämnder i kommunallagen, däremot kan sådana finnas i nämndernas reglemente och i speciallagstiftning.