Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning ska genomföras innan en planerad personuppgiftsbehandling påbörjas om den sannolikt medför en hög risk för individens integritet. Det innebär att den risk som behandlingen medför för individens integritet ska utvärderas och möjliga skyddsåtgärder identifieras.

Det finns huvudsakligen tre mål med en konsekvensbedömning:

  • Att säkra efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
  • Att identifiera riskerna och konsekvenserna för den personliga integriteten.
  • Att utifrån riskerna identifiera åtgärder och alternativa tillvägagångssätt för att eliminera, minska eller i vissa fall acceptera de potentiella integritetsriskerna förutsatt att säkerhetsåtgärder är vidtagna.

I konsekvensbedömningen ska bland annat den planerade behandlingen beskrivas utförligt och de potentiella riskerna för den personliga integriteten identifieras och bedömas. När riskerna är identifierade ska lämpliga skyddsåtgärder föreslås för att eliminera eller minska de identifierade riskerna.

Om det, trots att potentiella skyddsåtgärder har identifierats, kvarstår en hög risk för den personliga integriteten kränks, måste samråd ske med Integritetsskyddsmyndigheten innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas.