Förrättningsarvode

En förtroendevald har rätt till att få ersättning för de förrättningar som den förtroendevalde deltar i, som representant för nämnden och/eller på grund av beslut i nämnden.

Förrättningsersättning registreras av den förtroendevalde själv i Självservice P.

Vad är förrättning?

 • Deltagande på en kongress, konferens, informationsmöte, kurs, föreläsning, studiebesök och annan sammankomst som inte är sammanträde.
 • Deltagande vid protokollsjustering då tid och plats för denna bestämts i förväg.
 • Överläggning med annat organ än det den förtroendevalde tillhör.
 • Överläggning som utan att beslut fattas hålls med förtroendevalda eller tjänstemän för beredning eller information.
 • Restid till och från förrättning, besiktning och inspektion eller kontakt med invånare inom det egna verksamhetsområdet.

Observera att förrättningsarvode inte ges för följande arbetsinsatser;

Inläsning av handlingar, för- och efterarbete i samband med sammanträden eller förrättningar eller möten med företrädare för andra politiska partier.

Instruktioner för förrättningsersättning

 • Förrättningsersättning betalas ut för högst 8 timmar per dag. Där ingår också eventuell restid till och från förrättning.
 • Om den förtroendevalde har restid utöver dessa 8 timmar ska en reseräkning upprättas. (ERS punkt 4).
 • Nämndsekreterare granskar och tillstyrker förrättningen, nämndens ordförande beviljar
 • Rutan för meddelande ska fyllas i när den förtroendevalde registrerar förrättningsersättning. Följande ska finnas i meddelande:
  Vad gäller förrättningen, tid (dvs start- och sluttid) restid och plats
  Exempel på meddelande:
  Besök på Fredriksdalsskolan, Helsingborg, verksamhetsbesök kl 10.00 – 14.00. Restid 1 timme.
 • Det finns intern och extern förrättning. En förrättning som förläggs i Helsingborg eller arrangeras av Helsingborgs stad räknas alltid som intern förrättning oavsett plats. Extern förrättning är sådana som har annan arrangör än staden och förläggs på annan plats än inom Helsingborgs stad. Nämndernas presidier samt kommunfullmäktiges presidium får bara ersättning för extern förrättning, övriga förtroendevalda får ersättning både för intern och extern förrättning.