Kunskap om barns rättigheter

För att veta om du bidrar till barns rättigheter behöver du känna till barnkonventionens innehåll.

Börja med barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Förbud mot diskriminering (artikel 2): Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Samhället ska säkerställa alla barns rättigheter utan diskriminering på grund av till exempel kön, etnicitet, religion och funktionsvariation.
  • Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3): Barnets bästa ska alltid beaktas vid åtgärder som på något sätt rör barn. Samhället ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkra barns bästa.
  • Rätten till liv och utveckling (artikel 6): Varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas. Samhället ska använda sin yttersta förmåga för att säkra barns utveckling.
  • Rätten att få komma till tals (artikel 12): Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Samhället ska tillmäta barnets åsikter betydelse i förhållande till ålder och mognad.

För att säkra barns rättigheter kan det också vara så att du behöver kunskap om barns livsvillkor. Det kan du bland annat få från Folkhälsoenkäten barn och unga i Skåne och Ung livsstil.