Så jobbar livskvalitetsteamet

Livskvalitetsteamet och ambassadörerna bildar stadens stödsystem för genomförandet av livskvalitetsprogrammet. Teamet sköter processledningen av programmet och ambassadörerna är teamets förlängda arm ute i verksamheterna.

Livskvalitetsteamet är ett centralt stöd inom staden och består av en teamledare, en hållbarhetsstrateg, en miljöinspiratör och en folkhälsoinspiratör. Under en tid framöver finns också en extra resurs i form av en processledare som leder kortare projekt kopplat till teamets uppdrag.

Ambassadörer

För att underlätta arbetet med livskvalitet finns det på varje förvaltning och helägt kommunalt bolag finnas särskilda livskvalitetsambassadörer. Det är varje verksamhets eget ansvar att se till att det finns ambassadörer och vem som helst i verksamheten kan utses till det. Läs mer om vad det innebär att vara livskvalitetsambassadör.

Teamets uppgift är att:

  • stötta koncernen när det efterfrågas i samband med verksamhetsplanering och nulägesanalyser
  • utveckla koncernens kompetens inom livskvalitet, miljö- och folkhälsoområdet
  • omvärldsbevaka inom livskvalitetsprogrammets områden
  • inspirera till arbete med livskvalitet
  • följa upp och återkoppla resultatet av koncernens livskvalitetsarbete.

Så är livskvalitetsarbetet organiserat

Förvaltningar och helägda bolag har huvudansvaret för att genomföra åtgärder så att Helsingborg når programmets fem viljeinriktningar. De kan samverka med varandra för att agera på utmaningar som inte kan lösas var för sig. Förvaltningar och bolag har därmed ansvar för att konkretisera livskvalitetsprogrammet och se till att livskvalitetsarbetet får genomslag i verksamhetsplaneringar och i handlingsplaner.

Livskvalitetsnätverket med ambassadörerna är centralt i arbetet och fungerar som teamets förlängda arm ut i verkligheten. Tillsammans med livskvalitetsteamet är nätverket ett stöd till förvaltningar och bolag.

Livskvalitetsteamets uppgift är förutom att stödja också att inspirera kring miljö, folkhälsa och livskvalitet. Teamet processleder programmet och följer upp stadens arbete med livskvalitet.

Den politiska beredningen fattar beslut om utveckling av programmet och bereder uppföljning av resultaten av livskvalitetsarbetet.

Modell som sammanfattar organisationen. Klicka på bilden för att se en förstoring.