Så är livskvalitetsarbetet organiserat

Det är alla förvaltningar och bolag inom Helsingborgs stad som ska se till att öka livskvaliteten för alla invånare. Till hjälp finns både livskvalitetsambassadörer och ett livskvalitetsteam. Teamet är ett centralt stöd inom staden och består av en teamledare, en miljöinspiratör och en folkhälsoinspiratör. Ambassadörerna är spridda runt om i organisationen.

Sofia Mattsson, Sofie Johansson, Helen Wiklund och Mia Norberg Nguyen i livskvalitetsteamet.

Teamets uppgift är att:

  • stötta koncernen när det efterfrågas i samband med verksamhetsplanering och nulägesanalyser.
  • utveckla koncernens kompetens inom livskvalitet, miljö- och folkhälsoområdet.
  • omvärldsbevaka inom livskvalitetsprogrammets områden.
  • inspirera till arbete med livskvalitet.
  • följa upp och återkoppla resultatet av koncernens livskvalitetsarbete.

Ambassadörer

Varje förvaltning och kommunalt bolag har livskvalitetsambassadörer som tillhör ett större nätverk i staden där de kan dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Ambassadörerna har koll på livskvalitetsprogrammets innehåll och får inblick i vad andra förvaltningar och bolag gör i arbetet med livskvalitet. En ambassadör ska känna intresse för hållbar utveckling och engagemang för att utveckla verksamhetens arbetsmetoder och samarbeten med andra. Läs mer om ambassadörer och livskvalitetsnätverk.

Organisation

Det är upp till alla verksamheter att hitta lösningar som kan göra deras arbete mer hållbart.

Livskvalitetsnätverket med ambassadörerna fungerar som teamets förlängda arm ut i verkligheten. Tillsammans med livskvalitetsteamet är nätverket ett stöd till förvaltningar och bolag.

Den politiska beredningen fattar beslut om det strategiska arbetet programmet och följer utvecklingen av livskvalitetsarbetet.

Livskvalitetsteamets organisationsskiss (Powerpoint 134 kB).