Om livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument för hållbarhet och livskvalitet i Helsingborg stad. Det ger strategi för hela kommunkoncernen, men ska också inspirera stadens näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet för allas livskvalitet.

Livskvalitetsprogrammet är tillsammans med stadens översiktsplan ett långsiktigt och strategiskt styrdokument som gäller i åtta år mellan 2016 och 2024. Programmet styr främst arbetet i stadens förvaltningar, nämnder och bolag.

Så fungerar programmet i staden

Stadens livskvalitetsarbete styrs av fem viljeinriktningar, som pekar ut vad vi vill uppnå med vårt program. Viljeinriktningarna är långsiktiga och innebär mycket arbete, men de ska ändå inspirera alla i Helsingborg till att vilja vara med och bidra till en bättre framtid. Vårt livskvalitetsarbete ska stötta och uppmuntra till initiativ och aktiviteter, och gemensamt skapa de förutsättningar som vi tror att invånarna i Helsingborg behöver för att kunna känna en ökad livskvalitet.

Varje viljeinriktning är indelad i ett antal fokusområden, som visar vad vi ska fokusera att jobba på inom varje viljeinriktning. Fokusområdena har tagits fram utifrån Helsingborgs samhällsutmaningar och de områden där vi kan göra störst skillnad, eller behöver förbättra oss mest. För varje fokusområde finns också ett antal prioriteringar, som tydligt visar de viktigaste frågorna att jobba med inom varje fokusområde.

Livskvalitetsprogrammet har alltså tre nivåer: viljeinriktningar – fokusområden – prioriteringar. Det gör att alla i Helsingborg kan delta i vårt arbete på olika nivåer med allt ifrån de stora till de mer specifika samhällsfrågorna.

Livskvalitet både för oss som jobbar här och för helsingborgarna

När det står ”vi”, ”våra” eller ”staden” i programmet betyder det därför alla anställda som är en del av Helsingborgs stads organisation. Ordet ”Helsingborg” i programmet betyder däremot alla som bor, lever och verkar i kommunen och dess geografiska område. Vi vill nämligen att Livskvalitetsprogrammet ska inspirera hela Helsingborg med näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet. För livskvalitet är något vi skapar tillsammans.

Livskvalitetsprogrammet vill skapa förutsättningar för att alla invånare i Helsingborg ska kunna uppleva en hållbar och god livskvalitet. För att komma dit måste vi tillsammans förändra och förbättra synliga och osynliga strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet handlar också om att påverka våra individuella beteenden till det som är långsiktigt bäst för vår gemensamma, hållbara utveckling, och livskvalitet. Läs om bakgrunden till livskvalitetsprogrammmet.

Frågor och svar om livskvalitetsprogrammet

Vad som upplevs som livskvalitet är olika från person till person, men det handlar ofta om hur vi mår och vilka möjligheter vi har att påverka saker som händer runtomkring oss.

Livskvalitet kan också  handla om att ha något att göra om dagarna, antingen ett arbete att gå till, skola eller annan aktivitet. Det är även viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt, känna sig trygg och trivas med sitt liv.  År 2014 intervjuade vi helsingborgare om deras syn på livskvalitet och här kan du läsa mer om vad de sade.

Med livskvalitetsprogrammet vill Helsingborgs stad att förutsättningarna för att uppleva livskvalitet ska vara så lika som möjligt för alla invånare i vårt samhälle. Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en definition av livskvalitet som Livskvalitetsprogrammet utgår från:

Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.

Livskvalitetsprogrammet fokuserar på folkhälsa och miljö för en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Styrdokumentet har inga mål, men anger stadens fem viljeinriktningar som kopplar ihop arbetet med livskvalitet och visionen Helsingborg 2035.

Under varje viljeinriktning finns tre fokusområden som visar vad Helsingborg vill förbättra för att klara de största utmaningarna inom folkhälsa och miljö. Varje fokusområde har i sin tur ett antal tydliga prioriteringar som ska hjälpa oss att förbättra förutsättningarna för livskvalitet.

Viljeinriktningar och fokusområden

Vi vill ha ett varmt välkomnande

 • Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden.
 • Vi skapar hem för alla.
 • Vi erbjuder värdefull sysselsättning.

Vi vill ha allas delaktighet

 • Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap.
 • Vi skapar jämställdhet i samhället.
 • Vi ser till barns och ungas perspektiv.

Vi vill ha livslång aktivitet

 • Vi har upplevelser för alla sinnen.
 • Vi inspirerar till aktivt och hälsosamt liv.
 • Vi skapar trygghet och säkra miljöer.

Vi vill ha kunskap om värdefulla samband

 • Vi ser hela människan.
 • Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck.
 • Vi väljer hållbara resor och transporter.

Vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande

 • Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag.
 • Vi låter ekonomin skapa mervärde.
 • Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald.

Livskvalitetsprogram (pdf 486,17 KB).

Livskvalitetsprogrammet är ett stöd i arbetet med livskvalitet för alla i staden. Alla verksamheter, förvaltningar och kommunala bolag arbetar in programmet i sina verksamhetsplaner utifrån de utmaningar inom livskvalitet som deras uppdrag möter.

Det är medarbetares och verksamheters val, utvecklingsdriv och handlingar som gör livskvalitetsprogrammet till verklighet, snarare än styrning från ledningen. Därför är programmet byggt på en strävan efter mångfald och valfrihet, där det klan finnas lika många sätt att arbeta med livskvalitet som det finns deltagare.

Stadens roll är att uppmuntra och stötta samarbeten mellan näringsliv, föreningsliv och invånare, så att alla som vill kan bli medskapare till livskvaliteten i Helsingborg.

Så har några av dina kollegor jobbat med livskvalitet.

Organisationen Helsingborgs stad har det övergripande ansvaret för att förverkliga livskvalitetsprogrammet, men det vänder sig till alla som verkar och lever i kommunen.

Tillsammans är vi alla medskapare av och ansvariga för att vår gemensamma framtid blir hållbar. Därför ska Helsingborgs stad påverka och inspirera till hållbara val och skapa förutsättningar för en god miljö och folkhälsa som ökar livskvaliteten för helsingborgarna.

Staden arbetar efter en tillitsbaserad styrmodell. Det innebär att varje förvaltning och bolag inom stadens organisation själva ansvarar för att arbeta in livskvalitetsprogrammet i sin ordinarie verksamhetsplan. Det betyder att vi tar fram förslag på hur vi ska arbeta med de samhällsutmaningar i programmet som vår verksamhet möter.

Livskvalitetsteamet samordnar allt arbete med livskvalitet inom kommunen. Men det är det upp till varje verksamhet att hitta sina lösningar i arbetet mot hållbarhet och livskvalitet.

Stadens livskvalitetsteam uppdaterar och reviderar Livskvalitetsprogrammet, processleder förankringen, ansvarar för kommunikation om programmet och levererar uppföljningsrapporter till koncernen.

Teamet består av en teamledare, en processledare, en miljöinspiratör och en folkhälsoinspiratör. Under en tid framöver finns också en extra resurs i form av en processledare som leder kortare projekt kopplat till teamets uppdrag. Tillsammans ska de samordna stadens livskvalitetsarbete, samt inspirera och stötta förvaltningar, bolag och verksamheter. Så jobbar livskvalitetsteamet.

Ambassadörerna på varje förvaltning och kommunalt bolag tillhör ett större livskvalitetsnätverk i staden där de kan dela erfarenheter och kunskaper med varandra.

Ambassadörerna har god insikt i vad livskvalitetsprogrammet innebär, håller koll på vad andra förvaltningar och bolag gör i arbetet med livskvalitet och kan driva på arbetet inom sin verksamhet.

En ambassadör ska känna intresse för hållbar utveckling och engagemang för att utveckla verksamhetens arbetsmetoder och samarbeten med andra. Läs om vad det innebär att vara livskvalitetsambassadör.

Livskvalitetsteamet tillsammans med livskvalitetsambassadörerna bildar stadens stödsystem för genomförande av livskvalitetsprogrammet. Teamets roll är att samordna arbetet med programmet, samt inspirera och stötta förvaltningar, bolag och verksamheter. Ambassadörerna är teamets förlängda arm ut på stadens arbetsplatser och ska finnas till som idéstöd i det gemensamma arbetet för livskvalitet.

Livskvalitetsteamets uppgifter är att:

 • leverera efterfrågat stöd till koncernen i samband med verksamhetsplanering och nulägesanalyser
 • kompetensutveckla inom livskvalitet, miljö- och folkhälsoområdet
 • omvärldsbevaka inom livskvalitetsprogrammets områden
 • inspirera inom livskvalitetsarbetet
 • följa upp och återkoppla resultatet av koncernens livskvalitetsarbete.

Medarbetare i Helsingborgs stad jobbar med livskvalitet på olika sätt varje dag. Det drivs också många olika projekt inom koncernen för att fokusera på specifika frågor inom hållbarhet och livskvalitet.

De flesta av projekten, processerna eller aktiviteterna drivs av stadens olika verksamheter, medan några får stöd av stadens livskvalitetsteam. Oavsett arbetsform kan alla insatser inspirera oss i det fortsatta livskvalitetsarbetet. Så har några av dina kollegor jobbat med livskvalitet.