Stadens förvaltningar

Helsingborgs stad består av förvaltningar och nämnder. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig.

Helsingborgs stad är indelad i nio förvaltningar. Varje förvaltning styrs av en förvaltningschef som är kommunal tjänsteman.

Stadsdirektör i Helsingborg är Palle Lundberg.

Våra förvaltningars intranät

Förvaltning och nämnd – vad är skillnaden?

Staden är uppdelad i en styrande nivå och en förvaltande nivå. På den styrande nivån finns politikerna som fattar beslut. Den förvaltande nivån är stadens anställda som gör verklighet av de politiska besluten.

Förvaltningar

Förvaltningarna fungerar som ett slags hjälporgan för politikerna. Var och en har en politisk nämnd över sig.

Nämnder

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt verksamhetsområde, till exempel skola, miljö eller kultur. Det är nämndernas ansvar att se till att arbetet i förvaltningarna både följer gällande lagar och kommunfullmäktiges beslut. Nämnderna tar även upp frågor som kan leda till beslut i kommunfullmäktige och besvarar remisser och förslag som kommunstyrelsen skickat ut. Nämnderna styrs av politiker.

Enligt lagen måste varje kommun ha följande fyra nämnder:

  • kommunstyrelse
  • överförmyndarnämnd
  • krisledningsnämnd
  • valnämnd.

Utöver dessa fyra nämnder är det upp till varje kommun vilka nämnder de vill ha.

Revisionskontoret granskar kommunens verksamhet på uppdragav de förtroendevalda revisorerna.