Samverkan mellan skola och socialtjänst

Skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar tillsammans för att barn och unga ska lyckas i livet. Här hittar du vår överenskommelse om samverkan och kan läsa mer om vårt samarbete och hur vi arbetar för att nå våra mål.

Helsingborgs stad ska skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn att lyckas i livet. Skola och socialtjänst kan båda ha avgörande betydelse för hur barn och ungdomars livssituation utvecklas. Fungerande samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen är viktigt för att nå framgång i arbetet med barn och ungdomar, särskilt de som far illa eller riskerar att fara illa.

Överenskommelse om samverkan

Skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en överenskommelse om samverkan mellan förvaltningarna. Överenskommelsen heter ”Hur arbetar vi tillsammans för att hjälpa våra barn och unga att lyckas?” och syftet är att vi tillsammans ska skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet.

Så arbetar vi tillsammans för att hjälpa våra barn och unga att lyckas (pdf 540 kB)

Organisation

Stöd för samverkan

I Helsingborg finns 146 förskolor, 57 grundskolor 26 gymnasieskolor samt cirka 500 anställda inom socialförvaltningen. Detta ställer stora krav på vår förmåga att samverka så att barn och unga får rätt hjälp i rätt tid. Det finns därför stöd för samverkan till medarbetare samt ledning inom socialförvaltningen och samtliga verksamheter inom förskola och skola i Helsingborg stad.

Vilket stöd kan du få?

Vi arbetar bland annat med informationsinsatser riktade till socialtjänsten, skolor och förskolor. Vi bjuder in både fristående och kommunala verksamheter till utbildningstillfällen och vid behov skräddarsyr vi tillfällen för enskilda verksamheter. I vårt arbete identifierar vi utvecklingsområden och stöttar samverkansprocesser inom och mellan förvaltningarna.

Kontakta oss

Samordnare är Elinor Ahl på skol- och fritidsförvaltningen och Louise Lindqvist på socialförvaltningen.  Mejla samverkansofsff@helsingborg.se för kontakt med en samordnare.

Vad är en orosanmälan till socialtjänsten?

En anmälan till socialtjänsten är en anmälan om oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. En orosanmälan. Socialförvaltningen arbetar med skydd för barn samt råd och stöd till familjer. Om du i din verksamhet får kännedom om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa ska du anmäla detta till socialtjänsten. Regler om skyldighet att anmäla till socialtjänsten finns i 14 kap 1 § socialtjänstlagen.

Vem är skyldig att göra en anmälan?

Alla som möter barn på jobbet har, enligt lag, anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Anmälningsskyldigheten gäller om du vet eller om du har misstanke om att ett barn far illa. I filmen förklaras vad som gäller kring anmälningsskyldigheten för dig som möter barn i tjänsten.

Socialtjänsten jobbar med stöd och skydd till barn och föräldrar. Fem saker att komma ihåg om anmälningsskyldigheten:

 1. Den är personlig.
 2. Ingen kan stoppa dig från att anmäla.
 3. Du kan inte be någon annan göra anmälan åt dig. Däremot kan ni vara mer än en person som står för en anmälan.
 4. Du kan inte vara anonym om det gäller information som du har fått i tjänsten.
 5. Behöver du rådfråga någon, tänk på att det inte får fördröja din anmälan.

Hur gör jag en anmälan?

Elevhälsan och socialförvaltningen har i samverkan tagit fram en e-tjänst för anmälan till socialtjänsten. Du hittar e-tjänsten via helsingborg.se.

Är situationen akut eller om din oro handlar om allvarliga uppgifter som till exempel misstänkt våld eller övergrepp – ring till socialförvaltningens mottagning på 042-10 64 56 innan du tar dig tid att skriva ner anmälan. Då kommer uppgifterna till socialtjänstens kännedom så fort som möjligt.

Omlottgruppen är en samverkansgrupp bestående av chefer från skol- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har skol- och fritidsförvaltning och socialförvaltningen en gränssnittsgrupp. De barn som avses här har ett sammansatt behov av stöd från flera samhällsinsatser. För att stödformerna skall kunna fungera med kvalitet gentemot barnet och dess föräldrar samtidigt som samhället hushållar med sina resurser krävs att samverkan organiseras effektivt.

Målgrupp

Den målgrupp som här avses är barn, ungdomar och deras föräldrar som har sammansatta behov vilka samtidigt kan hänföras till ansvar och lagstiftning inom Sol, LSS och inom skolförordningarnas område.

Syftet med samverkan är att:

 • Att skapa förståelse för organisationernas arbetssätt
 • Efterhand samordna gemensamma resurser på ett för klienterna och organisationerna ändamålsenligt sätt.
 • Utveckla gemensamma rutiner där det behövs.
 • Lösa konkret samverkan kring enskilda ärenden som inte med fördel kan ske närmare klienten.
 • Genom beslut/ställningstaganden i enskilda ärenden förmedla en gemensam policy som vägledning.

Parter

Parterna är staden förvaltningar i form av socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen.

Krav på samverkansform

Det står klart att samverkan med dessa långtgående ambitioner måste ses långsiktigt. Det kommer att ta tid att utveckla former och strukturer som kan bli effektiva. Vidare krävs att samverkade förvaltningar uppfattar funktionerna som väsentlig och därmed i tillräcklig omfattning prioriterar den samma. Samverkansformen skall kännetecknas av:

 • nytta
 • tydlig struktur
 • överskådlighet och lättbegriplighet
 • långsiktighet
 • mandat att fatta beslut och att verkställa dessa utifrån respektive organisation
 • att utgöra en fungerande koppling mellan samverkansformerna barn/ungdom och vuxna.

Hur?

En ledningsgrupp med chefer som sitter i respektive förvaltnings styrgrupp. Dessa har övergripande ansvar för att samverkan sker. En gemensam uppföljning, båda grupperna utvärderar arbetet två gånger årligen.