Så jobbar vi med stadsdelsutveckling i Helsingborg

Helsingborgs stads förvaltningar, bolag, föreningar och organisationer driver olika projekt i stadsdelar för att stärka invånarnas delaktighet och möjligheter, men också för att göra servicen mer tillgänglig. Ofta tar vi hjälp av de som bor i området.

Vi möter invånarna där de bor. Vi gör det på olika sätt utifrån invånarnas såväl som stadsdelens behov och förutsättningar. En gemensam utmaning är att bryta segregationen och utanförskapet och öka integrationen. Därför arbetar vi både socialt och med fysisk samhällsplanering. Vi vill också att våra stadsdelar ska vara trygga och attraktiva områden där barn, unga och vuxna har en god livskvalité.

Vi samarbetar mellan förvaltningarna, med näringslivet och med andra myndigheter som exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vårdcentraler. Men framför allt vill vi arbeta tillsammans med invånarna, bygga relationer och skapa förtroende. Vi vill även öka delaktighet och engagemang i stadsdelarna.

En gemensam modell för stadsdelsutveckling

Klicka på bilden för att se en förstoring.

I vårt arbete i stadsdelar ska vi göra det möjligt för de som bor där att höja sin livskvalitet utifrån sina egna villkor och behov. Vår målbild är att Helsingborgs ska ha Sveriges mest engagerade invånare i stadsdelarna. Vi måste därför arbeta på olika sätt i olika stadsdelar.

Vi har en gemensam modell för stadsdelsutveckling som utgår från tre angreppssätt:

1. Vi är möjliggörare för de initiativ som tas av invånare och civilsamhället

Klicka på bilden för att se en förstoring.

Vi ska stötta de initiativ som tas av invånare och civilsamhället. Idéer och initiativ kan komma från olika håll; från de som bor i stadsdelen, från olika föreningar i och utanför området eller via Helsingborg kontaktcenter och andra verksamheter inom staden. Om initiativen och idéerna kräver stöd från fler aktörer så sätter vi samman ett nätverk där vi kan lösa uppgiften tillsammans.

Dessa nätverk planerar gemensamma aktiviteter i olika stadsdelar, nya insatser och eller projekt. Här kan du se vilka nätverk som är aktiva i olika områden. De består av förvaltningar och bolag som på olika sätt samordnar ute i stadsdelarna. Kontakta gärna personer i nätverket kring om du har någon idé, förslag eller vill bidra till utvecklingen.

2. Vi bestämmer oss för att göra en gemensam och fokuserad punktinsats

Klicka på bilden för att se en förstoring.

Vi bestämmer oss för att göra en gemensam och fokuserad punktinsats i stadsdelen utifrån ett upplevt behov. Den som ser behovet, utmaningen eller möjligheten initierar arbetet. Det kan också vara en förening eller annan organisation som lyfter behovet. Den som beslutar äger och driver frågan samt utser en ansvarig person. Den ansvariga personen utser i sin tur de mest lämpliga personerna för att lösa uppdraget.

Med ansvaret följer alltid ett tillräckligt stort mandat för att kunna lösa uppgiften. Vid behov sätter vi samman ett nätverk som stöd i arbetet.

3. Vi tar ett samordnat helhetsgrepp på stadsdelen

Vi tar ett samordnat helhetsgrepp kring en viss stadsdel. Arbetet sker i projektform där stadsdirektören är beställare. En ansvarig förvaltnings- eller bolagschef utses för att driva och samordna projektet. Ett exempel på ett samordnat helhetsgrepp kring en stadsdel är projekt Drottning H som du kan läsa om på projektet webbplats.