Stöd i stadsdelsutvecklingen – en checklista

Stadsdelsutveckling är en process i flera faser. Den kan vara en både kort och långsiktig och variera i tid, tempo, intensitet och fokus. Det krävs nya arbetssätt på tvären och både organisationen och individerna behöver bjuda till och gå utanför sina bekvämlighetszoner.

Stadsdelsutveckling involverar en mängd olika aktörer med olika förutsättningar och intressen. För att lyckas behöver vi:

  • ta reda på vilket behov, möjligheter eller utmaningar som stadsdelen har.
  • göra en gemensam analys som ligger till grund för medvetna strategiska val.
  • formulera gemensamma mål och strategier.
  • planera och prioritera gemensamt.
  • bygga upp gemensam kunskap.
  • se till att alla har en gemensam målbild.
  • få ihop delar till helhet.
  • vara lyhörda och flexibla och vid behov snabbt kunna ställa om.
  • utvärdera och dra lärdomar under arbetets gång.

Det kommer också att krävas nya arbetssätt på tvären, mellan förvaltningar och bolag samt mellan professioner.

Så här kan vi gå tillväga – en checklista

För att göra processen överblickbar är det bra att arbeta och planera utifrån flera faser. Tanken är att checklistan ska kunna användas som ett hjälpmedel för att planera och stämma av var vi befinner oss utvecklingsarbetet.

Detta är ingen given ”manual” för stadsdelsutveckling, men vi kan få hjälp att organisera vårt arbete tydligare och effektivare. De olika faserna kan överlappa varandra och olika delprocesser kan pågå parallellt.