Stratsys

Stratsys är ett systemstöd  för att planera och följa upp stadens politiska inriktningar och mål, skolans verksamhetsplanering och stadens arbete med intern kontroll. Systemet stödjer även stadens nämnrapportering och olika förvaltningars kvalitetsrapportering.

Stratsys innehåller:

 • stadens inriktningar, politiska mål och nulägeskarta
 • planering och uppföljning inom mål och ekonomi-processen
 • förvaltningens verksamhetsplan
 • verksamhetsplan (IPS-modell) och kvalitetsrapportering för förskolor och skolor
 • styrdokument – uppföljning
 • nyckeltalskatalog och gröna nyckeltal
 • intern kontroll
 • statsbidrag
 • vård och omsorgs avvikelserapportering
 • meetings – mötesmodul
 • jämförelsetjänst (helsingborg.se)

Inloggning, behörigheter och manualer

Här kan du logga in i stratsys

Alla medarbetare i Helsingborgs stad har läsbehörighet i Stratsys.

Önskar du stöd eller behöver en ny behörighet kontakta förvaltningens processledare för styrning. 

Manualer och instruktionsfilmer finns tillgängliga i Stratsys under respektive meny.

Rutiner

 1. Minst två gånger per år rensas Stratsys från användare som slutat i Helsingborgs stad.
 2. Vid användning av bilder i Stratsys ska stadens rutiner för hantering av bilder följas. Läs om stadens rutiner här

Personuppgifter i Stratsys

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, personnummer, e-postadress och användarnamn i stadens IT-plattform. Även bilder eller rörliga bilder räknas också som personuppgifter.

Vilka personuppgifter finns i Stratsys?

Stratsys är ett systemstöd för planering och uppföljning av politiska mål, internkontroll och kvalitetsarbete. Grunden är kommunallagens krav på intern kontroll §13, skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete, skollagen kap 4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

I Stratsys behandlar vi personuppgifter i ett användarregister som innehåller namn och e-postadress. Det är endast användare med lokal- eller fullständig administratörsrättighet som kan se och redigera användarregistret.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Stratsys har personuppgiftbiträdesavtal för de tjänster som ett externt företag utför för stadens räkning. Personbiträdesavtalet gäller för alla behandlingar av personuppgifter i Stratsys.