NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla

NTA är något för dig som vill utveckla dina naturvetenskapliga kompetenser och som vill öka nyfikenheten samt intresset för naturvetenskap och teknik i förskola/skola.  

NTA bygger på ett vetenskapligt arbetssätt och speglar läroplanerna för förskola/skola. Fokus är självklart på de naturvetenskapliga ämnena, men NTA erbjuder samtidigt en möjlighet att arbeta ämnesövergripande och med språkutvecklande arbetssätt. NTA bygger på att barn/elever ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina  resultat.