Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och invånarnas behov. Tillit innebär att skapa förtroende och om att bygga goda relationer.

Stadens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan staden och dess invånare, företag och organisationer. Vår styrning öppnar upp för dialog – både inom organisationen och med de som vi finns till för.

Tillit handlar om att skapa utökat handlingsutrymme i mötet mellan medarbetare och medborgare.

                                                                                                                                  Tillitsdelegationen

Att styra med tillit innebär att ta tillvara på invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang. Om att utgå från invånarens, företagets, organisationens eller besökarens behov. Allt för att skapa bättre kvalitet i tjänsterna. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styrning där vi stimulerar samverkan inom och mellan stadens verksamheter samt med andra aktörer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget eller besökaren i centrum.

Varje bolag, nämnd och verksamhet i Helsingborgs stad har ett uppdrag som beskriver syftet med verksamheten. Stadens styrning bygger på förtroendet att varje individs kunskap, kompetens och engagemang tas tillvara och att vi tillsammans skapar de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Vi tar ansvar och får handlingsutrymme. Vi möter utmaningar och problem genom att prioritera och sätta tydliga mål. Vi står upp för våra prioriteringar, men i en allt mer föränderlig värld är vi också redo att parera och prioritera om.

Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.

                                                                                                                                  Tillitsdelegationen

Service i Helsingborgs stad är både våra tjänster och hur vi utför dem. Nyckeln till god service är att förstå behov och upplevelser hos de vi är till för. Därför har vi alltid ett utifrånperspektiv och involverar de som använder våra tjänster när vi utvecklar vår verksamhet. Vi välkomnar kunskapen som finns hos våra invånare, företag och organisationer och besökare.

Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap.

       Tillitsdelegationen

I Helsingborg har vi en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans, där vi främjar tilliten för att skapa nya framgångar. Tillsammans skapar vi goda serviceupplevelser och hög livskvalitet för de vi finns till för.

Tillitsbaserad styrning i Helsingborg:

  • Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och på verksamhetens uppdrag
  • Vi tar tillvara på invånarens och medarbetarens förmågor och engagemang
  • Vi ger utökat ansvar och handlingsutrymme för både medarbetare och chefer
  • Vi har ett ledarskap där koll går före kontroll
  • Vi har förmågan och viljan att agera med en helhetssyn
  • Vi tar ansvar för en tillitsfull och aktiv dialog som främjar verksamhetens utveckling
  • Vi lär av varandra, testar nya arbetssätt och prövar nya lösningar

Laura Hartman från tillitsdelegationen träffar medarbetare från skol- och fritidsförvaltningen och berättar om tillitsbaserad styrning

Läs om Tillitsdelegationen