Arbetsgivarpolicy

Helsingborgs stad vill vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare. Här hittar du stadens arbetsgivarpolicy i sin helhet.

Arbetsgivarpolicy

Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-19

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Medarbetare i Helsingborgs stad ska ges förutsättningar att göra skillnad och erbjuda service och tjänster av hög kvalitet. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare.

Kompetensförsörjning och ständig utveckling

Helsingborgs stad ska uppmuntra medarbetare till livslångt lärande, utveckling och att tänka nytt. Som attraktiv arbetsgivare ska staden rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att utveckla stadens verksamheter.

Ansvar och samspel

Staden ska ge förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag och den gemensamma utvecklingen. För att kunna skapa värde för stadens olika målgrupper förväntas medarbetare och chefer samspela och utvecklas tillsammans.

Uppmärksamma och premiera

Stadens medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.

Lika och olika

Helsingborgs stad ser medarbetarnas olikheter som en tillgång. Medarbetare kompletterar och berikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Olikheter ger oss bättre förutsättningar att möta målgruppernas behov.

Delaktighet och hälsa

För staden som arbetsgivare är det viktigt att skapa ett klimat som möjliggör ett hållbart arbetsliv och ger medarbetare förutsättningar att må bra. Genom delaktighet och involvering ges möjlighet att göra skillnad både på arbetsplatsen och i hela stadens utveckling.

Arbetsgivarpolicy för utskrift.