Stöd inom miljöförvaltningen

Miljöjuristerna kan ge din verksamhet juridiskt stöd inom områdena nedan.

 • Miljörätt
 • Livsmedelsjuridik
 • Strålskyddslagstiftningen
 • Lagstiftningen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • Lag om brandfarliga eller explosiva varor
 • Lagen om sprängämnesprekursorer
 • Offentlighet och sekretess
 • Personuppgiftslag (PuL)
 • Förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Plan- och bygglagen.

Vi arbetar med konsultationer och stöd gentemot såväl handläggare som förvaltningsledningen och miljönämnden. Vi ska bidra till att utveckla miljöförvaltningens juridiska arbete och gör det bland annat genom utbildning och omvärldsbevakning. Förutom områdena som räknas upp ovan kan vi hantera de flesta vanliga juridiska frågor och om vi inte kan svara kan vi hjälpa dig vidare till rätt person.