Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning, som även kallas GDPR, syftar till att skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Förordningen innehåller bland annat regler om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas och hur registrerade ska informeras. Dataskyddslagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, är en nationell lag som kompletterar förordningen.

EU:s dataskyddsförordning, tillsammans med kompletterande nationella regler, ska tillämpas på all behandling av personuppgifter i Helsingborgs stad.  Staden har antagit riktlinjer som syftar att ange ansvar och övergripande rutiner när det gäller behandling av personuppgifter i Helsingborgs stad.