Styrdokument och regelverk

Det kommunala regelverket innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Helsingborgs stad.

Kommunens regelverk består av:

  • Reglementen
  • Delegeringsordningar
  • Bolagsordningar
  • Ägardirektiv
  • Föreskrifter
  • Taxor och avgifter

Utöver det kommunala regelverket tar vi dessutom fram stadsövergripande styrdokument. Dessa är indelade i fyra olika kategorier:

  • Program
  • Planer
  • Policyer
  • Riktlinjer

Program och planer är aktiverande och syftar till förändring och utveckling inom olika områden. Våra policyer och riktlinjer är normerande och beskriver hur vi förhåller oss till olika frågor i vår verksamhet eller vid given situation. Riktlinjer för styrdokument (pdf 5 MB) beskriver hur vi förhåller oss till styrdokumenten. Här finns också begreppsdefinitioner och beslutshierarki. Process för styrdokument (pdf 299 kB) beskriver styrdokumentets väg till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Övriga Office-mallar för vår vardagliga kommunikation finns under Helsingborgs stads Varumärkesplattform.