Om tjänstemannarollen

Du som är anställd i kommunen är en offentlig tjänsteperson oavsett var i organisationen du arbetar och oavsett vilka arbetsuppgifter du har. Din anställning regleras i ditt anställningsavtal.

Det finns också regler som rör anställningen i lagen om anställningsskydd (LAS), i eventuella uppdragsbeskrivningar, i delegeringsordningar och i vissa fall i en arbetsinstruktion. Grundläggande regler för dig som är tjänsteman finns dock i en av våra grundlagar, regeringsformen. Där finns det några viktiga principer att ta fasta på

Grundläggande principer i regeringsformen

Den offentliga makten i Sverige utgår från folket. En kommun är bunden av de lagar, rättsregler och föreskrifter som beslutats av riksdagen, regeringen och förvaltningsmyndigheter. En tjänsteperson i en kommun hör till den offentliga förvaltningen, som är en del av vårt demokratiska samhälle. Tjänstepersonens uppdrag har ett tydligt medborgarperspektiv.

Vad betyder legalitetsprincipen?

Den offentliga makten utövas under lagarna. I begreppet ”lagar” ingår rättsordningens alla regler. Detta kallas legalitetsprincipen. Denna princip är central i all verksamhet i kommunen. Kommunen har bara de befogenheter mot enskilda – fysiska och juridiska personer – som lagar och rättsregler ger dem.

Att vara saklig, objektiv och behandla alla lika

I regeringsformen står det att den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.
I praktiken innebär det att du inte ska låta dig styras av dina personliga uppfattningar när du utövar ditt uppdrag. Om du låter ditt tyckande styra kan sakligheten och objektiviteten ifrågasättas och förtroendet för kommunen rubbas.

Att behandla alla lika innebär att medborgare i lika situationer ska behandlas lika. Om det finns sakliga skäl kan det i vissa situationer vara tillåtet att behandla medborgare olika.

Effektivitet, service och förtroende

I tjänstepersonrollen ingår att vara serviceinriktad mot medborgarna och att besvara mejl, brev och telefonsamtal. I tjänstemannarollen ingår också att genomföra uppgifter effektivt i förvaltningen, ta fram sakligt underbyggda underlag till de förtroendevalda och leverera i tid. Bra bemötande och god service bidrar till att medborgarna får förtroende för kommunen.

Vill du veta mer om service? Läs mer om stadens servicepolicy här.

Får tjänstepersonen vara privat?

Du har samma rätt som övriga medborgare att med stöd av yttrande- och åsiktsfriheten uttrycka tankar, åsikter och värderingar i olika frågor.

Om du uttalar dig i tjänsten ska det inte råda några tvivel om att du gör det i egenskap av företrädare för kommunen. Det som sägs bör vara förankrat och ska präglas av saklighet, objektivitet och lojalitet.

Det är viktigt att du tydligt klargör om du uttalar dig som privatperson eller i tjänsten.

Meddelarfrihet

En offentligt anställd tjänsteperson har en grundlagsfäst rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som omfattas av sekretess, om syftet är att få uppgifterna publicerade på något sätt.

Huvudregeln är att meddelarfrihet gäller, men det finns undantag. Undantagen regleras i offentlighets- och sekretesslagen och innebär ett förbud att röja uppgifterna.

Om du offentliggör uppgifter med stöd av meddelarfriheten får arbetsgivaren inte efterforska vem som lämnat uppgifterna.

Vad händer vid fel eller försummelse i tjänsten?

Vid fel och försummelse i tjänsten kan det leda till tre olika typer av ansvar; disciplinansvar, straffansvar och skadeståndsansvar.

Disciplinansvar regleras inom arbetsrätten. Frågor om disciplinansvar beslutas av arbetsgivaren.

Ett fel eller en förseelse kan medföra ett straffansvar. Fel eller förseelser som kan medföra straffansvar polisanmäls. Regler om straffansvaret finns bland annat i 20 kap. brottsbalken. Där finns regler om brotten tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Tjänstefel innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning – genom handling eller underlåtenhet – åsidosätter vad som gäller för uppgiften.

En tjänsteperson kan bli skyldig att ersätta en skada, som han eller hon vållar arbetsgivaren eller någon utomstående genom fel eller försummelse i tjänsten.

Mutor

Som tjänsteperson kan du dagligen komma i kontakt med enskilda och företag. Vid dessa kontakter kan du bli erbjuden förmåner eller otillbörlig påverkan av olika slag.

Om du blir erbjuden en gåva eller förmån ska du ställa dig frågan varför erbjuds den mig? Varje förmån ska betraktas som otillbörlig om den kan misstänkas påverka din tjänsteutövning. Prata med din närmsta chef om du upplever dig tveksam eller vänd dig till någon av stadsjuristerna. Läs mer om mutor.

Jäv

Som tjänsteman ska du vara saklig och objektiv. Om du befarar att din saklighet eller objektivitet kan ifrågasättas på grund av jäv i ett ärende eller ett beslut, ska du avstå från att handlägga ärendet eller delta i beslutet. Prata med din närmsta chef om du upplever dig tveksam eller vänd dig till någon av stadsjuristerna. Läs mer om jäv.

Visselblåsare – om du upptäcker missförhållanden

Varje anställd, förtroendevald och uppdragstagare i kommunen har ett ansvar för sitt eget agerande. Utgångspunkten är att samtliga ska agera på ett sätt som är förenligt med de regler som gäller för offentlig verksamhet. Tyvärr kan dock oegentligheter eller missförhållanden förekomma även i vår verksamhet. Om du till exempel uppfattar något som är olagligt, oetiskt eller olämpligt kan du larma arbetsgivaren om detta. Läs mer om begreppet visselblåsare och vem du kan vända dig till.