Stadens beslutskedja

Den kommunala självstyrelsen ger Helsingborgs kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor som är av större vikt eller principiell betydelse, till exempel budget, avgifter, taxor och övergripande mål.

Stadens nämnder fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Vilka uppgifter nämnderna har framgår av respektive nämnds reglemente.

Varje nämnd kan överlåta (delegera) beslutsrätten i vissa typer av ärenden till en tjänsteman. Vilka ärenden detta är och vilka tjänstemän som får fatta dessa delegeringsbeslut framgår av varje nämnds delegeringsordning. Ett komplement till denna är arbetsinstruktionen. Många beslut som fattas av en tjänsteman är inte ett beslut utan ett verkställande av ett beslut som nämnden tidigare tagit, verkställighet.

På helsingborg.se hittar du årets agenda för sammanträdesdagar för nämnder och styrelser.

Vill du veta mer?

På helsingborg.se kan du läsa mer om kommunens organisation och hur vi fattar beslut.