Tillgänglighet

Sedan hösten 2018 gäller EU:s direktiv om tillgänglighet för offentliga myndighets webbplatser och applikationer, vilket ligger till grund för den svenska lagen om tillgänglighet för digital offentlig service.

Vad innebär lagen?

Lagen innebär att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör ska vara tillgänglig. Det gäller även, så långt det är möjligt, digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, men som står under en tredje parts kontroll. Syftet med lagen är att säkerställa att information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel funktionsnedsättning.

Vem omfattas av lagen?

Lagen omfattar:

 • myndigheter
 • landsting
 • kommuner
 • andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande myndighet
 • vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Vilka är kraven?

De som omfattas av lagen ska:

 • utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa så att de är hanterbara, begripliga, robusta och möjliga att uppfatta (enligt WCAG 2.1, nivå AA)
 • erbjuda användaren möjlighet att rapportera brister och begära att få dem åtgärdade, samt möjligheten att få ut information som inte är tillgänglighetsanpassad
 • publicera en tillgänglighetsredogörelse som visar hur man uppfyller kraven, hur användare kan rapportera fel samt länk till tillsynsmyndighet.

När börjar kraven gälla?

Följande datum finns angivna i EU:s webbdirektiv:

 • webbplatser som offentliggjorts efter 23 september 2018 berörs från och med 23 september 2019
 • webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018, samt tidsberoende media berörs från och med 23 september 2020
 • publika appar berörs från med 23 juni 2021.

Var kan jag läsa mer?