Så skriver vi nyheter på intranätet Portalen

En nyhetstext behöver anpassas efter läsaren och kanalen. Nyheter på intranätet Portalen ska vara till nytta eller intresse i rollen som anställd i Helsingborgs stad.

En nyhetstext på intranätet ska bestå av rubrik, ingress och brödtext. Nyheter på intranätet visas i nyhetsflödet på Portalen startsida med endast rubrik och ingress. Läsaren ser inte där själva texten. Rubrik och ingress behöver därför skrivas på ett sätt som gör att läsaren förstår vad det handlar om och vill klicka sig in och läsa mer.

Det kan vara bra att inför skrivandet ställa sig frågorna:

  • Varför skriver vi det här?
  • Vem ska läsa det här?
  • Vad förväntar vi oss att läsaren ska göra efter att den läst?

Klarspråk

Nyhetstexten ska vara lätt att förstå. Försök börja med det viktigaste och fyll på med eventuell bakgrund senare i artikeln.

Vi följer de riktlinjer som finns för skrivande. Läs mer om klarspråk och skrivande. Det handlar till exempel om att skriva aktiva verb och undvika att göra substantiv av verben. Skriv ut förkortningar. Om du måste använda svåra ord eller begrepp behöver de förklaras.

Om nyhetstext i allmänhet

En nyhetstext har ett syfte: att snabbt och lättfattligt ge läsaren information om ett ämne eller skeende. En nyhet ska svara på frågan:

  • vad handlar det här om?
  • Vem handlar det om eller vem berörs?
  • När?
  • Hur?
  • Varför?

Var noga med tilltalet. På intranätet används främst du-tilltal. Skriv inte ”man” om det går att undvika.

Om rubriken

Rubriken ska vara tydlig och sammanfatta nyhetens innehåll.

Om ingressen

Ingressen är en inledande del av en nyhet. Den ska sammanfatta det viktigaste i nyheten i några meningar. Ingressen ska hjälpa läsaren att avgöra om det är relevant att läsa vidare.

Om brödtexten

Den löpande texten i en nyhet ska vara begriplig och kortfattad. Dela upp brödtexten i kortare stycken för att underlätta läsningen. Innehållet i brödtexten ska ordnas så att det viktigaste kommer först. Lägg bakgrundsinformation och faktarutor sist.

Skapa överblick med mellanrubriker

Med mellanrubriker hjälper du ögat att hitta vidare i brödtexten och läsaren att skanna av innehållet. En bra mellanrubrik sammanfattar innehållet i de kommande styckena.

Länktexter

Vi behöver ange var man hamnar när man klickar på en länk som leder utanför sajten. Om det är en länk till en fil behöver du ange filtyp och storlek. Det är krav enligt tillgänglighetslagstiftningen.

Mejladresser ska skrivas ut, enligt tillgänglighetslagstiftningen.

Sökfunktionen

Nyheter på intranätet är sökbara. Du behöver därför ha med sökord i texten som du tror att läsaren använder när denne letar information. Om det är ett viktigt sökord bör det vara med i rubriken som påverkar mycket hur högt en nyhet rankas. Även bra att ett viktigt sökord är med i ingress och i brödtexten.

Kommentarer kan behöva besvaras

Nyheter på intranätet kan få kommentarer eftersom vi har ett socialt intranät med kommentarsfunktion. Det är viktigt att svara på kommentarer som behöver besvaras. Ansvarig för nyheten bör hantera detta.

Så jobbar vi för en jämn kvalitet på nyheterna på Portalen

Redaktionen har som rutin att ge feedback och hjälpa den som skickar in nyhetsunderlag med att se över, putsa och klarspråka texten. Vi brukar skicka nyhetstexten för korrekturläsning till beställaren innan publicering.

Det är därför bra om du har framförhållning och kontaktar webbredaktionen@helsingborg.se i god tid, innan du vill publicera en nyhet på stadsgemensamma intranätet Portalen.