Planering

Under planeringsfasen arbetar ni fram en projektplan som sedan ligger till grund för genomförandet av projektet. 

Planeringsfasen inleds när styrgruppen fattat beslut om att projektet ska genomföras och gjort en projektbeställning. Detta är beslutspunkt nummer två (BP2) i stadens projektmodell.

Öppna mall – Beställning av projekt (docx, 404 KB)

Projektplaneringen genomförs av projektledaren, gärna tillsammans med projektmedarbetare, och ska resultera i en projektplan.

Tänk på! Projektledaren ska beställa ett diarienummer för projektet. Allmänna handlingar som till exempel projektplan, mötesanteckningar, protokoll, projektrapporter (till exempel delrapporter och slutrapport) och eventuella avtal ska registreras i diariet.