Information till den enskilde

Den registrerade ska få information om den personuppgiftsbehandling som den personuppgiftsansvarige genomför. Informationen ska lämnas i lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk.

Enskilda personer har rätt att få information om varför och på vilket sätt  vi kommer att behandla deras uppgifter. Informationen ska lämnas innan en behandling påbörjas. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd) ansvarar för att sådan information lämnas.

I dataskyddsförordningen anges vilken information som ska ges. Informationen ska bland annat innehålla uppgifter om;

  • hur den enskilde kan komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige,
  • den rättsliga grunden för behandlingen och
  • syftet med behandlingen.

Om personuppgifterna hämtas från den registrerade själv, lämnas information lämpligast i samband med att uppgifterna inhämtas. Information behöver inte lämnas om det finns andra bestämmelser som gäller framför dataskyddsförordningen, till exempel om det finns uppgifter som omfattas av sekretess. Information behöver inte heller lämnas om sådant som den registrerade redan känner till, eller om det är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Om personuppgifterna hämtas från någon annan part, ska den personuppgiftsansvarige istället lämna information i samband med att personuppgifterna första gången registreras.

Informationen ska anpassas till varje enskild personuppgiftsbehandling. Instruktioner om hur sådan information kan utformas finns här. I instruktionen finns även en översikt över vilken information som ska lämnas till den registrerade.